A day with Majory

28/11/2019

จะทำอะไร ก็มี Majory ยิ้มให้กำลังใจอยู่ข้างๆ ไปไหนไปด้วยกันนะ
Sweet Summer “It’s all about SMILE”
เวลาใช้ของน่ารัก แล้วเหมือนได้กำลังใจ